REGULAMIN

Przy korzystaniu z Gut4travel należy przestrzegać poniższych Warunków Użytkowania.
Przed użyciem Gut4travel proszę zapoznać się z Warunkami Użytkowania:
Korzystanie z Gut4travel jest jednoznaczne zaakceptowaniem Warunków Użytkowania.
Niniejsza Umowa dotycząca warunków użytkowania (zwana dalej „Umową”) określa wiążące zasady użytkowania z Usług Gut4travel. Korzystając z Usług Gut4travel wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy. Zgodę na korzystanie z Usług Gut4travel (niezależnie od tego, czy uzyskanie dostępu do nich lub skorzystanie z nich są zamierzone, czy nie) możesz uzyskać jedynie wtedy, gdy zgodzisz się na przestrzeganie obowiązującego prawa i postanowień niniejszej Umowy. Treści i informacje zawarte w niniejszej Witrynie internetowej i w aplikacjach mobilnych (obejmujące między innymi ceny i dostępność usług turystycznych) oraz oprogramowanie i infrastruktura wykorzystane do zapewnienia tych treści i informacji stanowią własność  Gut4travel i jej dostawców i usługodawców.
Gut4travel może niekiedy modyfikować niniejszą Umowę. Taka modyfikacja będzie wchodziła w życie z chwilą zamieszczenia jej przez Gut4travel w Witrynie internetowej. Korzystając z Usług Gut4travel po zamieszczeniu takiej modyfikacji, wyrażasz zgodę na stosowanie się do wszelkich zmian w niniejszej Umowie. Dlatego też ważne jest, aby regularnie zapoznawać się z Umową, aby wiedzieć o wszelkich jej zmianach.
Opis Usługi
Gut4travel zapewnia użytkownikom narzędzia i zasoby służące do wyszukiwania, planowania i udostępniania usług turystycznych, w tym narzędzia do współpracy online oraz usługi znane obecnie lub opracowane w późniejszym czasie, w tym między innymi wszelkie oprogramowanie włączone do takich narzędzi i usług.
Gut4travel nie jest agentem turystycznym ani biurem podróży. Po zakończeniu wyszukiwania w serwisie Gut4travel możesz przenieść się do witryny internetowej lub mobilnej wybranego sprzedawcy, gdzie można będzie można dokonać rezerwacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za Warunki Użytkowania ani za Politykę Prywatności witryn internetowych ani mobilnych, w których wykonuje się rezerwację. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Warunkami Użytkowania oraz z Polityką Prywatności witryn internetowych lub mobilnych sprzedawcy. Gut4travel nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie lub przekazywanie podatków w związku z zakupami produktów i usług dokonywanymi od dostawców usług turystycznych będącymi osobami trzecimi.
Rozumiesz i zgadzasz się na to, że Usługa świadczona jest „w stanie takim, w jakim jest” i że Gut4travel nie przyjmuje odpowiedzialności za terminowość, usunięcie, problem ze świadczeniem usługi lub za błąd wyszukiwania, przechowywanie informacji o użytkowniku, korespondencje użytkownika ani za ustawienia personalizacji.
Gut4travel to bezpłatna usługa przeznaczona do użytku osobistego i niekomercyjnego.
Nie możesz uzyskiwać dostępu do Gut4travel przy użyciu zautomatyzowanego procesu, nawet jeśli ma to na celu osobisty użytek.
Wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim/znaków towarowych
Wszelkie materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie internetowej lub aplikacji, w tym między innymi wszelkie dokumenty, treści, teksty, dane, elementy graficzne, obrazy, interfejsy lub inne materiały lub dzieła (zwane dalej „Materiałami”) są chronione prawem autorskim i należą do lub są licencjonowane przez Gut4travel. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Materiały zawierają znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe, które są własnością Gut4travel i spółek z nią powiązanych i mogą również zawierać marki lub nazwy produktów będące znakami handlowymi, znakami usługowymi lub nazwami handlowymi osób trzecich, należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Z wyłączeniem wyraźnych postanowień znajdujących się w Witrynie internetowej lub w aplikacjach, otrzymujesz niniejszym pozwolenie na przeglądanie, pobieranie, zapisywanie w pamięci podręcznej, kopiowanie i drukowanie Materiałów pod następującymi warunkami: (1) Każda kopia Materiałów lub ich części musi zawierać powiadomienie o ochronie praw autorskich Gut4travel. (2) Gut4travel zastrzega sobie prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym czasie, a wszelkie wykorzystanie tych Materiałów zostanie zaprzestane natychmiast po otrzymaniu powiadomienia od Gut4travel.
Hiperłącza do niniejszej Witryny
Otrzymujesz ograniczone, niewyłączne prawo do utworzeniu „łącza hipertekstowego” do strony domowej niniejszej Witryny internetowej lub aplikacji pod warunkiem, że takie łącze nie przedstawia Gut4travel ani żadnego produktu lub usługi Gut4travel w sposób fałszywy, zwodniczy, uwłaczający lub w inny oszczerczy sposób. To ograniczone prawo może zostać odebrane w każdej chwili i z dowolnego powodu. Bez wyraźnej pisemnej zgody Gut4travel nie możesz używać, wstawiać ani używać technik wstawiania do włączania znaku handlowego, logo lub nazwy handlowej Gut4travel ani innych zastrzeżonych informacji, w tym obrazów znajdujących się w Witrynie internetowej, treści tekstów lub układu/projektu jakiejkolwiek strony w jakiejkolwiek formie znajdujących się na stronie.
Ogólne zasady dotyczące korzystania z Gut4travel
Modyfikacja usługi
Gut4travel zastrzega sobie prawo, aby niekiedy i w dowolnym czasie modyfikować lub czasowo lub na stałe zaprzestać świadczenia Usługi (lub jej dowolnej części) po powiadomieniu lub bez niego. Zgadzasz się z tym, że Gut4travel nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich z tytułu żadnych zmian, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usługi.
Wyłączenie odpowiedzialności
Korzystasz z usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona „w stanie takim, w jakim jest” i „w stanie takim, w jakim jest dostępna”. Gut4travel wyraźnie wyłącza wszelkie gwarancje każdego rodzaju. Gut4travel nie daje gwarancji, że (i) usługa spełni Twoje wymagania, (ii) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna i wolna od błędów, (iii) wyniki otrzymywane dzięki wykorzystaniu usługi będą dokładne i wiarygodne, (iv) jakość produktów, usług, informacji i innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem usługi będzie spełniać Twoje oczekiwania, oraz (v) wszelkie błędy w usłudze będą poprawione. Informacje, oprogramowanie i usługi zawarte w witrynie internetowej lub aplikacji mogą zawierać nieścisłości lub błędy drukarskie. Gut4travel i spółki z nią powiązane w szczególności nie gwarantują dokładności i wyłączają odpowiedzialność z tytułu niedokładności dotyczących informacji i opisów hotelu, linii lotniczych i produktów turystycznych zawartych w niniejszej witrynie internetowej lub aplikacji (w tym między innymi zdjęć, list udogodnień w hotelach, ogólnych opisów produktów itp.), które to informacje w większej części są przesyłane przez odpowiednich usługodawców. Oceny hoteli przedstawiane w niniejszej witrynie internetowej lub w aplikacji mają być jedynie wskazówkami, a Gut4travel i spółki z nią powiązane nie gwarantują precyzyjności ocen. Gut4travel i/lub jej usługodawcy mogą wprowadzać usprawnienia i/lub zmiany w niniejszej witrynie internetowej lub aplikacji w każdej chwili.
Gut4travel nie składa żadnych oświadczeń na temat przydatności informacji, produktów i usług znajdujących się w niniejszej witrynie internetowej lub aplikacji do jakiegokolwiek celu, a uwzględnienie lub zaoferowanie jakiegokolwiek produktu lub usługi w niniejszej witrynie internetowej lub aplikacji nie jest równoznaczne z popieraniem ani rekomendowaniem takich produktów lub usług przez Gut4travel. Wszystkie takie produkty i usługi są zapewniane bez gwarancji żadnego rodzaju. Gut4travel, spółki z nią powiązane i/lub ich odpowiedni usługodawcy niniejszym wyłączają wszelkie gwarancje i warunki dotyczące tych informacji, produktów i usług, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki wartości handlowej, przydatności do danego celu, tytułu i nienaruszania praw.
Usługodawcy Gut4travel, w tym między innymi linie lotnicze, hotele, biura podróży i organizatorzy wycieczek zapewniający wyjazdy i inne usługi dla lub za pośrednictwem Gut4travel, nie są agentami ani pracownikami Gut4travel. Gut4travel nie składa żadnych gwarancji dotyczących usług zapewnianych przez usługodawców będących osobami trzecimi. Gut4travel nie ponosi odpowiedzialności za działania, błędy, zaniechania, oświadczenia, gwarancje, naruszenia lub niedbałość usługodawców ani za wszelkie obrażenia ciała, zgony, uszkodzenia mienia ani inne straty lub wydatki z tego wynikające. Gut4travel nie ponosi odpowiedzialności i nie zwróci żadnych pieniędzy w przypadku opóźnienia, anulowania, nadkompletu, strajku, działania siły wyższej ani innych przyczyn, na które nie ma bezpośredniego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe wydatki, przeoczenia, opóźnienia, zmiany tras ani działania organów lub władz państwa. Gut4travel ani jej usługodawcy w żadnym razie nie będą odpowiedzialni za wszelkie pośrednie, bezpośrednie, karne, uboczne, szczególne lub wtórne szkody wynikające z lub w jakikolwiek związane z wykorzystaniem niniejszej witryny internetowej lub aplikacji lub z opóźnieniem lub niemożnością skorzystania z niniejszej witryny internetowej lub aplikacji, ani za szkody związane z jakimikolwiek informacjami, oprogramowaniem, produktami i usługami uzyskanymi za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej lub aplikacji lub w inny sposób wynikające z wykorzystania niniejszej witryny internetowej lub aplikacji.
Zabezpieczenie
Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zwolnić Gut4travel z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, kwot odzyskanych, strat, szkód, grzywien, kar i innych kosztów lub wydatków wszelkiego rodzaju obejmujących między innymi opłaty prawne lub księgowe, spowodowanych przez (i) Ciebie lub w Twoim imieniu powyżej odpowiedzialności opisanej powyżej; lub (ii) przez osoby trzecie  w ramach korzystania z Usługi,
Zakaz bezprawnego lub zabronionego użytkowania
Jako warunek korzystania z niniejszej Usługi gwarantujesz, że nie będziesz wykorzystywać Usługi w żadnym bezprawnym lub zakazanym przez niniejsze zasady, warunki i powiadomienia celu. Gut4travel zachęca do korzystania z Usług Udostępniania wyjazdów i Planowania tak długo, jak długo przestrzegasz Warunków Użytkowania i zakazu Gut4travel dotyczącego spamowania i zamieszczania niewłaściwych treści.
W szczególności zabrania się wykorzystania systemów komputerowych Gut4travel do wysyłania niechcianych materiałów, z wyłączeniem przypadku udostępniania planów podróży. Naruszenia naszych Warunków Użytkowania i polityki dotyczącej rozsyłania spamu mogą skutkować wszczęciem przez nas postępowania sądowego przeciwko Tobie. Gut4travel nie zrzeka się żadnego z przysługujących sobie praw w przypadku braku wyegzekwowania zasad tej polityki w każdym przypadku, w jakim mogą mieć zastosowanie.
Zgadzasz się na nieużywanie witryny internetowej ani aplikacji Gut4travel w celu:
Przesyłania, zamieszczania, wysyłania pocztą elektroniczną lub udostępniania w inny sposób wszelkich treści niezgodnych z prawem, krzywdzących, grożących, obraźliwych, nękających, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innych osób, nienawistnych lub nagannych z powodów rasowych czy etnicznych;
Podawania się za inną osobę lub podmiot, w tym między innymi za dyrektora Gut4travel lub usługodawcę turystycznego lub w celu nieprawdziwego podawania lub fałszywego przedstawiania swojego powiązania z osobą lub podmiotem;
Przesyłania, zamieszczania, wysyłania pocztą elektroniczną lub udostępniania w inny sposób treści, do których udostępniania nie masz prawa;
Przesyłania, zamieszczania, wysyłania pocztą elektroniczną ani udostępniania w inny sposób wszelkich niechcianych i niezatwierdzonych materiałów reklamowych, promocyjnych, niechcianej poczty, „spamu” ani żadnych innych form pozyskiwania klientów;
Przesyłania, zamieszczania, wysyłania pocztą elektroniczną lub udostępniania w inny sposób wszelkich materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy stworzone w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego.
Zakłócania lub przerywania pracy Usługi lub serwerów czy sieci związanych z Usługą.
Reklama i odnośniki do witryn internetowych osób trzecich
Niniejsza Witryna internetowa zawiera hiperłącza do witryn internetowych lub mobilnych prowadzonych przez osoby inne niż Gut4travel. Takie hiperłącza są zapewniane jedynie dla Twojej informacji i jako odniesienie. Gut4travel nie kontroluje tych witryn internetowych ani mobilnych i nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte i za to, w jakiś sposób z nich korzystasz. Uwzględnienie przez Gut4travel hiperłączy do takich witryn internetowych lub mobilnych nie stanowi poparcia materiałów znajdujących się w nich ani nie oznacza jakiegokolwiek związku z ich operatorami. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, ze Gut4travel nie będzie ponosić odpowiedzialności, pośrednio ani bezpośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użyciem lub poleganiem na treściach, produktach lub usługach dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej lub mobilnej osób trzecich.
Własność intelektualna
Zobowiązujesz się do tego, aby nie kopiować, odtwarzać, ani nie próbować odkryć kodu źródłowego, oraz aby nie rozpowszechniać ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych na Usłudze lub na jej części. Zobowiązujesz się do tego, aby nie uzyskiwać dostępu do Usługi w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsu zapewnianego przez Gut4travel do uzyskiwania dostępu do Usługi. Ponadto wszelkie oprogramowanie dostępne w niniejszej Witrynie internetowej lub aplikacji, w tym między innymi kod HTML i formanty sieci Web są własnością lub są licencjonowane przez Gut4travel. Wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie niniejszego oprogramowania jest wyraźnie zabronione.
Narzędzia Gut4travel do wyszukiwania, planowania i nabywania wyjazdów mają na celu pomóc użytkownikom w określeniu dostępności produktów i usług związanych z wyjazdami. Oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat i masz zdolność do czynności prawnych, aby zawrzeć niniejszą umowę i korzystać z niniejszej Witryny internetowej lub aplikacji zgodnie niniejszymi Warunkami Użytkowania. Zgadzasz się na ponoszenie odpowiedzialności finansowej za korzystanie przez siebie z niniejszej Witryny internetowej lub aplikacji (oraz za używanie Twojego profilu przez inne osoby, w tym między innymi przez mieszkające z Tobą osoby niepełnoletnie). Gwarantujesz również, że wszelkie informacje podane przez Ciebie lub członków Twojego gospodarstwa domowego przy użyciu niniejszej Witryny internetowej i aplikacji są prawdziwe i dokładne.
Rozumiesz, że wszelkie zakupy dokonane w witrynach internetowych lub mobilnych osób trzecich podlegają zasadom i warunkom określonym w witrynach internetowych lub mobilnych usługodawców i że naruszenia zasad zakupów określonych przez usługodawcę może skutkować anulowaniem rezerwacji lub zakupu, utratą dostępu do przelotów, hoteli, wynajmu samochodów i rezerwacji noclegów i utratą pieniędzy wpłaconych z tytułu tych rezerwacji czy zakupów. Będziesz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie opłaty, cła, podatki i oceny wynikające z korzystania z niniejszej Witryny internetowej lub mobilnej.
Cele podróży
Mimo że większość wyjazdów odbywa się bez problemów, wyjazdy w niektóre miejsca mogą wiązać się z większym ryzykiem. Udostępniając oferty wyjazdów do określonych miejsc, Gut4travel nie oświadcza ani nie gwarantuje, że wyjazd do nich jest godny polecenia lub pozbawiony zagrożeń i nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty, które można ponieść w związku z wyjazdem w takie miejsca.
Obowiązujące prawo
Postanowienia niniejszej Umowy oraz wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z korzystania z witryny internetowej lub aplikacji Gut4travel podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie związane z tym postępowania sądowe będą wszczynane w Warszawie, a strony niniejszej Umowy nieodwołalnie i bezwarunkowo zgadzają się na i poddają się wyłącznej jurysdykcji odpowiednich sądów polskich w jakiejkolwiek sprawie czy postępowaniu wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress